Oferta.


Instalacje odpylania z modułem doczyszczającym

Oferujemy instalację odpylania spalin z modułem doczyszczającym. Instalacja oparta jest na trzech podstawowych urządzeniach odpylających:

Spaliny przepływają kolejno przez odpylacz przelotowy typu MOS gdzie grawitacyjnie pyły są wytrącane i odprowadzane poprzez zsyp zamknięty zaworem. Następnie spaliny przepływają przez baterię cyklonów typu CEF. Zastosowana bateria cyklonów typu CEF jest zmodyfikowaną wersją baterii cyklonów typu CE. Bateria ta posiada zmienioną konstrukcję w górnej części wylotowej oraz podsys wytwarzający podciśnienie w zbiorniku pyłu znacznie zwiększając jej skuteczności przy zmniejszonym oporze przepływu. Grawitacyjnie wytrącone pyły w baterii cyklonów są odprowadzane poprzez zsyp zamknięty zaworem dozującym. Podessany z baterii cyklonów gaz skierowywany jest do modułu doczyszczającego, gdzie zostaje on dogłębnie oczyszczony. W przypadku modułu doczyszczającego w postaci filtra workowego podessany strumień gazu po jego opuszczeniu oczyszczony jest do poziomu ok. 10 mg/m3 i łączony jest w jeden strumień oczyszczony do poziomu poniżej 100 mg/m3 wp. na 6% O2 osiągając skuteczność odpylania całej instalacji powyżej 98%. Instalacja ta wymaga zastosowania dodatkowo wentylatora wspomagającego, który służy do ociągania spalin z baterii cyklonów. Filtr workowy regenerowany jest pulsacyjnie sprężonym powietrzem cyklicznie lub automatycznie.

Instalacja ta charakteryzuje się: